မဂၤလာပါ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လရဲ႕ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ။ EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ားျဖင့္ ဇူလိုင္လဟာလည္း အလုပ္မ်ားေသာ ကာလျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။           

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲတ့ဲ GEN အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ မျပည့္ၿဖိဳးေဆြ (Trocaire)ရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU ၀န္ထမ္း မ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳစကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မွ်ေဝေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

   

မျပည့္ၿဖိဳးေဆြ (Trocaire)

မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုပါေစလို႔ GEN အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္ ……..

ဇူလိုင္လအတြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားႏွင္႔ အေတြ႔အၾကံဳ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝခြင္႔ေပးတဲ႕အတြက္ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ Trocaire ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ GEN အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္မွာ (၃)ႏွစ္ခန္႔ရိွပါျပီ။ GEN အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ CUမွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ အေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ခြင္႔၊ အျပန္အလွန္ေလ႔လာသင္ယူခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔အတြက္ GEN အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင္႔ရျခင္းဟာ အေတြ႔အၾကံဳ ဗဟုသုတမ်ားစြာရရိွသလို ေပ်ာ္စရာအမွတ္ရစရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလည္း ရရိွပါတယ္။ GEN ၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အခိ်ဳ႕မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ျပီး က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအေရး ႏွင္႔ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ကိုယ္စြမ္းသေလာက္ ကူညီေပးခြင္႔ရတဲ႔အတြက္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ဂုဏ္ယူရပါတယ္။ လြတ္လပ္မွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းရိွေသာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစင္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႔ရန္အတြက္ GEN ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အဓိကေရးပါေသာ အခန္း႑မွပါဝင္သည္႔အတြက္ GEN ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အသင္႔ရိွေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

GEN's Highlights

CSO စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုုင္းတာျခင္း အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ (ျမစ္ႀကီးနား)

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏   စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ဇူလိုင္လ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဟိုတယ္ ဟူးေကာင္း၊ အမွတ္ ၂၅၂၊ ေရႊလမ္း၊  တပ္  ကုန္း၊ထြ  ယ္ဆ န္   ရပ္ကြက္၊  ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ  အဆိုပါအ လုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၁၃ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၂၇ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။       

 

CSO စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုုင္းတာျခင္း အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ (ဘားအံ)

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ဇူလိုင္လ ၅ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ ရံုးတည္ရွိရာ အမွတ္ ၇/၁၂၆ မန္းဝင္းေမာင္လမ္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၂၉ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။     

CSO စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုုင္းတာျခင္း အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ (ေတာင္ႀကီး)

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ဇြန္္လ ၁၇၊၁၈ ရက္ေန႔၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ရံုးတည္ရွိရာ ေညာင္ေရႊ ေဟာ္ကုန္း ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၁၄ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

CSO စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုုင္းတာျခင္း အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ (မႏၱေလး)

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ဇူလိုင္လ ၂၅-၂၆ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ရတနာသိဂၤီ၊ ၈၃လမ္း ၂၆x၂၇ ၾကား မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၁၃)ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦးစီ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား

ဇူလိုင္ (၃)၊ ၂၀၁၈ - ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ “ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕အခမ္းအနား” အား လူဦးေရ (၅၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး GEN မွလည္း အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး GEN ၏ အသိပညာေပးျပခန္းအား လာေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ကာ က်ား၊ မ ေရးရာကို အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သုေတသနမ်ားအားလည္း စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ဇူလိုင္ (၃)၊ ၂၀၁၈ - ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွ က်င္းပေသာ “ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕အခမ္းအနား”အား ျမစ္ႀကီးနား၊ ဘားအံႏွင့္ ေတာင္ႀကီး အပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ GEN မွလည္း ကမ္ပိန္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီခဲ့ပါသည္။

 

"က်ား၊ မ ေရးရာနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္'' အသိပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္အား သတင္း၊ မီဒီယာမ်ားထံ

အသိေပးမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား
 

ဇူလိုင္ (၁၆)၊၂၀၁၈ - GEN မွ "က်ား၊ မ ေရးရာနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္'' အသိပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္အား သတင္း၊ မီဒီယာမ်ားထံ အသိေပးမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ထိုကမ္ပိန္း၏ အေရးပါမႈအား အသိေပးခဲ့ေၾကညာခဲ့ၿပီး စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သတင္းမီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးမ််ားမွ တစ္ဆင့္ အသိပညာေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 “က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ”

ဇူလိုင္ (၂၂)၊ ၂၀၁၈ - GEN အဖြဲ႔၀င္ (၁၉)ဦးတို႔အတူတကြ စုေပါင္းကာ “က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ”အား UMFCCI (ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္)တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ စက္ရံုအလုပ္သမားေပါင္း (၅၀၀)ခန္႔သည္ ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္ လိမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈ အသိပညာမ်ားအား ေလ႔လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနား၏ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးအစီအစဥ္မွာ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းစကားမ်ားရွိေသာ ဓာတ္ပံုရုိက္ႏုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

GEN ၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

 

ဇူလိုင္ (၂)၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ နည္းပညာအၾကံေပးသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ "Myanmar Civil Society Partnership for Aid Effectiveness and Development (MCPAD)” အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ မူဝါဒေရးရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ MCPAD၏ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅)ဦးတြင္ GEN မွလည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ဇူလိုင္လ (၉)ရက္၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ မဇၩိမသတင္းဌာန၏ TV talk show တြင္ “ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး ဘာေၾကာင့္လုိအပ္သလဲ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္အား  (Myanmar Institute of Peace and Security) မွ ဆရာမ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး၊ (Genuine People Service) မွ ဆရာ ဦးသြင္လင္းေအာင္တို႔ႏွင့္ အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဇူလိုင္ (၁၆) - (၂၁)၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ICAN (International Civil Society Action Network) ႏွင့္ the Human Rights Research and Education Center တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ Executive Seminar and Certification Course on Gendered Mediation in Ottawa, Canada အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဇူလိုင္ (၂၃)၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ IDRC's Myanmar Gender Speaker Series, Perspective from Myanmar: Chat with the Gender Equality Network တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 

Copyright © 2018Gender Equality Network, All rights reserved.
You are receiving this email because you are part of the Gender Equality Network.


Our mailing address is:  
Gender Equality Network
Building (99), 1st Floor, Room (1 A-D), Lamai Condo, Myay Nu Street, Sanchaung Township, Yangon

 


Back