မဂၤလာပါ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လရဲ႕ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ။ EU စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ားျဖင့္ ဂၽြန္လဟာလည္း အလုပ္မ်ားေသာ ကာလျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲတ့ဲ TRP အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာထက္ထက္ (Pyoe Pin Programme) ရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္ကို မ ွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU ၀န္ထမ္း မ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳစကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မ ွ်ေဝပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထက္ထက္ (Pyoe Pin Program)

က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမ ွ်ေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ Coordination Unit အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး မဂၤလာပါရွင္.....
ဒီလအတြက္ ခုလို ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပ်ိဳးပင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ကုိယ္စားျပဳဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ GEN အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့တာ ခုဆုိရင္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီ (၄)ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ GEN memberေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ ရင္းႏွီးခြင့္ရတဲ့အျပင္ ကြ်န္မဘဝအတြက္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႕ ဒီကြန္ယက္မွတဆင့္ ေတြ႕ဆံုသင္ယူခြင့္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ GEN ရဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ Engaging Men လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ စတဲ့အဖြဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသင္ယူၿပီး က်ားမတန္းတူညီမ ွ်ေရး  အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ျပီးလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး GEN မွာ အားျဖည့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔အဖြဲ႕ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ကုိလည္း အားလံုးကုိ မ ွ်ေဝခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ပ်ိဳးပင္အဖြဲ႕ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုနီးပါး ရပ္တည္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကာလအတြင္းမွာပဲ ကၽြန္မတုိ႔အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ အဘက္ဘက္မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပုလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းသံုးသပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိုးဆက္အေနနဲ႕ အဖြဲ႕ကုိ အားသစ္ေတြနဲ႕အတူ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုလမွ စတင္ျပီး "ဆံုစည္း အစီအစဥ္" "Sone Si Programme" အျဖစ္ နာမည္အသစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါတယ္။ ဆံုစည္အစီအစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္သူ (New Team Leader) ကေတာ့ ဦးဆလုိင္းက်ံုးလ်န္ေထာင္း (SalaiCungLian.Thawng@mm.britishcouncil.org) ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ GEN ကြန္ယက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔အဖြဲ႕ကုိ အရင္လုိဘဲ လက္ကမ္းႀကိဳဆုိေပးၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ေမ ွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။

GEN' Highlight

CSO စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုုင္းတာျခင္း အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ (ေတာင္ႀကီး)
CSO စြမ္းေဆာင္ရည္တုုိင္းတာျခင္း (၂)ရက္တာ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲကုုိ ဇြန္လ ၂၅ - ၂၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုနစ္တြင္  ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုုန္းရပ္ကြက္၊ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Gender Equality Network  ရုုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ Gender Equality Network ႏွင့္ DCA-NCA တုုိ႔မွ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ပူးေပါင္းကူညီပံ့ပုုိးေပးခဲ့ၿပီး CSOs  ၁၃ ေယာက္အဖြဲ႔မွ ကုုိယ္စားျပဳ (၂)ဦး အလုုပ္ရုုံေတြးေႏြးပြဲသိုု႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

Working Group Meeting

လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း
ဇြန္လ ၁၂- ၁၃ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္တြင္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ တာဆီးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးလုုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကုုိ  GEN ရဲ႕  Acting Director, Program Manager and Steering Committee အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အေထြအေထြ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားရုုံးမွ ေဝဖန္အႀကံျပဳ ေထာက္ျပသည္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

IDRC သုုေတတန တည္ေထာင္ျခင္း အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ။     ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏  ႏုုိင္ငံေရးအခန္းက႑

ပါဝင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားနားလည္ျခင္း လုုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း 
 

ဇြန္လ ၇-၉ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
ကၽြန္ေတာ္တိုု႔၏ သုုေတတန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕၊ Asian Institute of Technology (Gender and Development Studies) and McGill University of Canada ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔၏ သုုေတတန လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္  GEN တုုိ႔သည္ သုုေတသနလုုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲကိုု နံနက္ ၉ နာရီမွာ ၅ နာရီထိ GEN ရုုံးခန္းတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ McGill ႏွင့္အတူ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ား၏ ပထမဆံုုးအစည္းအေဝးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထုုိေဆြးေႏြးမ်ားသည္ သုုေတသနလုုပ္ငန္းေရွ႕ဆက္ရန္ အေရးႀကီးေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဓိကဦးေဆာင္ပံ့ပုုိးသူမွာ  AIT မွ ပါေမာကၡမ်ားျဖစ္ၿပီး GEN မွလည္း ၿပီးခဲေသာကာလမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ပါဝင္မႈ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုု တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ထိန္းေက်ာင္းေဆြးေႏြးသည္မ်ားမွာ စားပြဲေပၚမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လမ္ေၾကာင္း အယူအဆအျမင္မ်ားကုုိ ရုုပ္လံုုးေပၚေအာင္လုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သုုေတသနလုုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုု ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးဆုုိင္ရာ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္စုုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား အေျဖထုုတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အဓိကအခ်က္မ်ားကိုု အားျဖည့္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ခ်မွတ္ျခင္းအခန္းႏွင့္ နိဂံုုးခ်ဳပ္ကာ GENအႀကံေပး ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္းမွ ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္ကိုု အႏွစ္ခ်ဳပ္ကာ ပိတ္သိမ္းခဲ႔ပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ ပင္မေရစီးေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း နည္းပညာဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး

ဇြန္လ ၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
GEN/Oxfam and UNDP တိုု႔မွ ႀကီးမႈးကာ “ က်ား၊ မ ေရးရာ ပင္မေရစီးေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း နည္းပညာဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးပြဲ” ကိုု ဆူးေလး ရွန္ဂရီလာ ေဟာ္တယ္တြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မိတ္ေတြမ်ားမွ NSPAW Mainstreaming TWG ၏ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ TWG မွ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလထိ (၆)လတာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားမႈကိုု ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲ

GEN  ၏ ဦးေဆာင္ ဒါရုုိက္တာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ DCA-NCA မွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏိုု္င္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုစည္းေဝးပြဲကုုိ ဇြန္လ (၈) ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုုးရ ခန္းမတြင္ GEN  ၏ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ ႏွင့္ မတူကြဲျပားျခင္း သင္တန္း

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
SC မွ ဆရာမမေက်ာ႔ေက်ာ႔ခုုိင္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) ေနျပည္ေတာင္တြင္ "Gender And Diversity" အေၾကာင္း ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီ မွ ၂း၀၀ ထိ သင္တန္းေပးခဲ႔ပါသည္။ ဆရာမေက်ာ႔ေက်ာ႔ခုုိင္မွ Conflict Assessment and Flood Assessment အေၾကာင္းကိုု အဓိက သင္ၾကားေဆြးေႏြးေပးခဲပါသည္။ ဆရာမ ေ၀မွ်ေပးခဲ့သည္မ်ားသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အလြန္တန္ဖုုိးရွိကာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိပါသည္။ အဓိကတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ Conflict area ႏွင့္ အျခားေဒသမွ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ အတြက္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စံနမူနာေကာင္းမ်ား ႏွင့္ အနာဂတ္ လုုပ္ငန္းစဥ္၊ ပေရာ႔ ဂ်က္မ်ားအတြက္ ေကာင္းစြာအသံုုးခ်ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

GEN ၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ဇြန္လ ၁၈-၂၀ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္
GEN ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ဂ်ာမနီႏိုုင္ငံ ဘယ္လင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာေရး၏ တာဝန္ဝတ္တရား” အစည္းအေဝးပြဲသိုု႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထုုိအစည္းအေဝးပြဲကိုု  ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ German Secretary of the State, German Federal Minister of Foreign Affairs and Finish Minister for Foreign Affairs တုုိ႔မွ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ထုုိ႔ေနာက္ အဓိက အခန္းေလးခုုျဖစ္ေသာ (၁) ဘာသာေရးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ တရားထိုုင္ျခင္း (၂) မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူေရးရာ ဘာေသာေရအေၾကာင္း (၃) ဘာသာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပညာေပးအေၾကာင္း (၄) ဘာသာေရး၊ က်ား မ ေရးရာ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတိုု႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေ၀းပြဲသိုု႔  တက္ေရာက္သူဦးေရ ၇၂ ဦး ( က်ား ၄၅ ဦး၊ မ ၂၇ ဦး)ခန္႔ရွိကာ ( ႏိုုင္ငံေပါင္း  ၂၀ ခန္႔)အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွလာသူမ်ား ႏွင့္ အမ်ားစုုမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုုသူမ်ားသည္ ဘာသာေရးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အတူလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဘာသာေရးတကၠသုုိလ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွျဖစ္ၾကပါသည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္
GEN ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ US Holocaust Memorial Museum together Founding Dean၊ ကမာၻလုုံးဆိုုင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာေလ႔လာေရးေက်ာင္း၊ Indiana University ႏုုိင္ငံတကာေလ႔လာေရး အဖြဲ႔တုုိ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုခဲ႔ပါသည္။

ဂၽြန္ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္
GEN ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ Oslo (PRIO) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုုေတသန တကၠလိုုလ္မွ  စမတ္ဖုုန္းႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားသံုုးစြဲမႈ ရႈပ္ေထြးလာမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စားတမ္းျပဳစုုေနေသာ သုုေတသီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုခဲ႔ပါသည္။

ဂၽြန္ ၂၇ရက္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္
GEN ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာတြင္ က်င္းပေသာ " ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ LGBT အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ”  လူငယ္စကား၀ုုိင္းေဆြးေႏြးပြဲသုုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

ဂၽြန္ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
GEN မွ အႀကံေပးသည္ ရန္ကုုန္ အင္းယားလိတ္ဟိုုတယ္ က်င္းပေသာ Parliamentary Centre, Canada, and Enlightened Myanmar Research Foundation  (EmRef)’s ပါလီမန္ဆုုိင္ရာ သုုေတတန ႏွင့္ ေထာက္ပံ႔ေရး အစီစဥ္ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲသိုု႔ GEN ကုုိယ္စားျပဳအေနျဖင့္တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုု႔ေနာက္ ပါလီမန္ဆုုိင္သုုတေနမူၾကမ္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ပါလီမန္ ၀န္ထမ္းမ်ား သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေ၀မ ွ်ခဲ႔ပါသည္။

ဂၽြန္ ၉ -၁၇ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္
IDEA မွ စီစဥ္ေသာ  ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုုး ဖြဲ႔စည္းပံုုအေၿခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းပညာရပ္သင္တန္းသိုု႔ ေရွ႕ေနမ်ား၊  အစုုိးရတကၠသုုိလ္မ်ားမွ သင္ၾကားမႈ စြမ္းအားစုုမ်ား ႏွင့္ CSO ကုုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦးခန္းတက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ သင္တန္းမွ တက္ေရာက္သူမ်ားကိုု ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ ဥပေဒ တိုုးတက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားကိုု ပိုုမိုုနားလည္လာေစရန္ ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျပခဲ႔ပါသည္။

ဂၽြန္ ၁၆- ၁၇ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
GEN မွ အႀကံေပးသည္ “(CAWE) အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း" အေၾကာင္းႏွင့္ (CAWE) ပုုိမိုုနားလည္သေဘာေပါက္လာရန္ ၂ ရက္တာ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ က်ားမေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒမွ အခြင့္အေရး ရပိုုင္ခြင့္တုုိ႔ပါ၀င္သည္။

ဂၽြန္ ၁၈- ၁၉ ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
GEN မွ အႀကံေပးသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘာအံၿမိဳ႕ ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈဖူလံုုေရးအဖြဲ႔ဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုခဲ႔ၿပီး အျခားအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားကိုု “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစင္တာ၌ ေတြ႔ဆံုုခဲ႔ကာ၊ GEN ၏ လက္ရွိလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ GEN  ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေ၀ေသာစာအုုပ္မ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴး ေ၀မ ွ်ခဲ႔ပါသည္။

ဂၽြန္ ၂၀- ၂၂ ရက္  ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
GEN မွ အႀကံေပးသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉  အစီအစဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာေရးအခန္းက႑ လုုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ခဲ႔သည္မ်ားကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္သည့္ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ APR အစည္းအေ၀းပြဲသိုု႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုုအစည္းအေ၀းပြဲသုုိ႔ တက္ေရာက္သူ ဦးေရ ၄၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး CSOs တခ်ိဳ႕၊ ပညာေရးအခန္းက႑၊ UN ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား အဓိကတက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။
 

ဂၽြန္ ၂၁ရက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္
GEN မွ အႀကံေပးသည္ IDRC အႀကံေပးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းပြဲတက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။  ထုုိပြဲသိုု႔ ကေနဒါသံရုုံးကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ IDRC ၀န္ထမ္းမ်ား၊ McGill  တကၠသုုိလ္မွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ CSO ကုုိယ္စားလွယ္ (၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ GEN အၾကံေပးမွ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ IDRC ပရုုိဂမ္အေၾကာင္းႏွင့္ CSOs လက္ရွိရင္ဆုုိင္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကိုု ေ၀မ ွ်ခဲ႔ပါသည္။ IDRC ေထာက္ပံ႕ေသာ  Think Tank  ပရိုုဂမ္ ႏွင့္ သုေတသနလုုပ္ငန္းစဥ္တုုိအား IDRC မွ Gender Equality Network သိုု႔ ပေရာ႔ဂ်က္ႏွစ္လံုုး ပါ၀င္ေထာက္ပံ႕ေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

 

Copyright © 2018Gender Equality Network, All rights reserved.
You are receiving this email because you are part of the Gender Equality Network.


Our mailing address is:  
Gender Equality Network
No(48), Room (6/A) New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon, Rangoon 11201, Myanmar

 


Back