မဂၤလာပါ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လရဲ႕ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ။ လူငယ္ပြဲေတာ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ စသည္တို႔ျဖင့္ ၾသဂုတ္လဟာ အက်ဳိးရွိစြာ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ပိုမိုစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလသည္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲတ့ဲ GEN အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ မတင္မမေဆြ (ရတနာ႔ေမတၱာ)၏ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ စကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မွ်ေဝေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

မတင္မမေဆြ (ရတနာ႔ ေမတၱာ)

ယခုဇူလုိင္လအတြက္  ရတနာ့ေမတၱာအဖြဲ႔ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ယခုလို ႏႈတ္ဆက္  စကားေျပာဆုိခြင့္ရတဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိ ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။

 

GEN အဖြဲ႕တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကာလအတြင္းမွာ GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ခြင့္၊ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေတြနဲ႕ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုလည္း GEN အဖြဲ႕နဲ႕ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္။ အနာဂတ္တြင္လညး္ GEN ႏွင့္အတူ ဆက္လက္ၿပီး မိမိတတ္ႏုိင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္ ေရရွည္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္။

GEN's Highlights

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (ဘားအံ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ မႏၲေလး) 

  ႏွစ္ရက္ၾကာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ၾသဂုတ္လတြင္ ေလးႀကိမ္ခန္႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ ဘားအံတြင္ ၂ ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔ မႏၲေလးတြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတူညီေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘားအံတြင္ စုစုေပါင္း (၃၈) ဦး (က်ား ၁၁၊ မ ၂၇)၊ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ စုစုေပါင္း (၁၅)ဦး (က်ား ၅၊ မ ၁၀)၊  မႏၲေလးတြင္ စုစုေပါင္း (၂၉)ဦး (က်ား ၉၊ မ ၂၀) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္အား ျမွင့္တင္ေပးရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ DCA-NCA တို႔သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ေပၚမူတည္ကာ အနာဂတ္တြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္သည့္ အစီအစဥ္အားတစ္ခုအား ေရးဆြဲတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။     

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ Aureum Palace Hotel ရွိ အစညး္အေဝးခန္းမတြင္ (၁.၈.၁၈)မွ (၄.၈.၁၈) အထိ (၄) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ ရက္၏ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ Coordination Unit မွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ရံုမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ၾကြစြာ ပါဝင္္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္

 

ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ဘားအံၿမိဳ႕ ေရေဘးႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အလွဴေငြ သိန္း (၂၀) လွဴဒါန္းျခင္း

 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြ႔ႀကံဳခံစား ေနရ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေဘးအႏၲရာယ္သင့္ ျပည္သူလူထုအား အဓိကထားေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုအား ေကာက္ယူရန္ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ရလဒ္မ်ားအား ထိိိခိုက္ခံစားရေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မာ်းတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

New Staff Orientation

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ရံုးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္သင္တန္းအား ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ရံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


 Engaging Men Working Group Meeting 

Engaging Men လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအား ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္  က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ရံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၉)ဦး (က်ား ၄၊ မ ၅) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ Engaging Men အေနျဖင့္ မည္သို႔ပါဝင္ရန္၊ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္တြင္ မည္သို႔ပါဝင္ရန္ႏွင့္  Engaging Men ၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ သို႔မဟုတ္ အဆင္ျမွင့္တင္ရန္တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

PoVAW Advocacy သင္တန္း

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ PoVAW Advocacy သင္တန္းအား၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ရံုးခန္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၂၅)ဦး (က်ား ၄၊ မ ၂၁) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လက္ရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

Gender and Labour Law Working Group Meeting

 

ၾသဂုတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ - က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအား ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္သူဦးေရ (၈)ဦး (မ ၈) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ ဇူလိုင္လ UMFCCI တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ကမ္ပိန္းအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝး

 

၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးအား ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ ရံုးခန္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ GEN-CU မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ လူဦးေရ (၂၃)ဦးခန္႔ (က်ား ၄၊ မ ၁၉)တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တစ္ခု စီစဥ္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝရန္ အပါအဝင္ ေရွ႕ဆက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

GEN’s Internal Team Building

 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ Friday fun and learn အစီအစဥ္အား ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ခင္းတြင္ Program team ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ GEN-CU ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီစဥ္သူမ်ား၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအရ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ကာ ဂိမ္းမ်ား အတူအကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားခဲ့ၾကပါသည္။

 

ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံစားရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြားဘဝအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံစားရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြားဘဝအား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအား ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဓႏုဓမၼာရံုတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ မွ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ Myanmar Heart Development Organization ႏွင့္ Karen State CSOs(Youths) တို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။  စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၇၄ ဦး (က်ား ၅၂၊ မ ၂၂) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 GEN ၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ

 

GEN-CU ၏ Program Manager သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳဳးသမီးေကာ္မတီမွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာအမ်ိုးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔ အခမ္းအနား

 

GEN-CU ၏ Program Manager သည္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ IPEN Network မွ က်င္းပေသာ  Indigenous Women and Peace, Security and Empowerment အခမ္းအနား၏ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္ရွိ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားမည္သို႔အကာအကြယ္ေပးနုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။


လူငယ္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ (မႏၲေလး)

GEN ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးႏွင့္ နည္းပညာအၾကံေပးတို႔သည္ ဆရာဦးေအာင္ထြန္းခိုင္ႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ မႏၲေလးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ လူငယ္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးႏုိင္ေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲႏုိင္ေရးတို႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၈၈ မ်ိိဳးဆက္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မမီးမီး (ခ) မသင္းသင္းေအး၏ စ်ာပနာအခမ္းအနား

 

ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးႏွင့္ နည္းပညာအၾကံေပးတို႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖင့္ ရုတ္တရတ္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)မွ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားခဲ့သူ မမီးမီး၏ စ်ာပနာ႔ အခမ္းအနားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 

လူငယ္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္(ဘားအံ)

 

 GEN ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးႏွင့္ နည္းပညာအၾကံေပးတို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေန႔ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ “Safe Spaces for Youth” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ လူငယ္ကြန္ရက္မွ ဦေဆာင္က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေနလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပမွ လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူငယ္ ၆၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ရဲဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူငယ္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးအား မည္သို႔အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးကို အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားသည္ အခမ္းအနား၏ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ စိတ္ခြန္အားတက္ဖြယ္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ကာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား ေနရာေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတည္ေထာင္ရာတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈသည္ မည္သို႔အေရးႀကီးေၾကာင္းအား သတင္းစကားမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္အေနျဖင့္ အသိပညာေပးျပခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအားလည္း ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ 

 

   LRC ႏွင့္အတူ လူမႈဝန္ထမး္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း          

  GEN ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးႏွင့္ နည္းပညာအၾကံေပးတို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုကာ က်ား၊ မ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးကာႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီရန္ပံုေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 

 

Colors Rainbow ႏွင့္ အတူ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

 

GEN ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးႏွင့္ နည္းပညာအၾကံေပးတို႔သည္ Colors Rainbow ႏွင့္အတူ  ဥပေဒျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုကာ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၅ ႏွင့္ ၃၇၇ တို႔အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရးဆြဲၿပီးေသာ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး မည္သို႔ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလညး္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

 

က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသင္တန္း 

GEN ၏ နည္းပညာအၾကံေပး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။


Safe & Fair: Realizing women migrant workers' rights and opportunities in the ASEAN region

 

GEN ၏ နည္းပညာအၾကံေပးသည္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ "Safe & Fair: Realizing women migrant workers' rights and opportunities in the ASEAN region" အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္ အကူျပဳ မိတ္ဖက္မာ်း၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလညး္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ GEN ၏ နည္းပညာအၾကံေပးသည္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Chat Show တြင္ ပါဝင္ခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲႏုိင္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲႏုိင္ေရးတို႔အား အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 

Copyright © 2018Gender Equality Network, All rights reserved.
You are receiving this email because you are part of the Gender Equality Network.


Our mailing address is:  
Gender Equality Network
Building (99), 1st Floor, Room (1 A-D), Lamai Condo, Myay Nu Street, Sanchaung Township, Yangon

 

   


Back