မဂၤလာပါ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြက္ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ.. .  ေအာက္တိုဘာလဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ထူးျခားတဲ့ လေလးတစ္လျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ သို႔မဟုတ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္က်င္းပေသာ ဝါလကင္းလြတ္ သီတင္းကၽြတ္အခါသမယပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္္ရက္ေနျဖင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူႀကီးသူမမ်ားကို ကန္႔ေတာ့ကာ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။  

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲတ့ဲ GEN အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာလႈိင္ဘြြား (World Vision Myanmar)၏ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေ နာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ စကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မွ်ေဝေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။        

 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္  GEN အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အားလံုး ကာယသုခ၊ စိတၱသုခ ႏွစ္ျဖာေသာ သုခႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး မဂၤလာရွိေသာ အခါသမယျဖစ္ပါေစလို႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္…

 

ယခုလအတြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခြင့္ေပးေသာ က်ား ၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ယခုလုိ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အပါအဝင္ က်ား၊ မေ ရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ GEN မွာ ပါဝင္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ေက်နပ္မိပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံစားရေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ၾကားမိ သိရွိသည့္အခါ စိတ္ႏွလံုးထိခိုက္ ခံစားရပါသည္။ ထိုကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိခုိက္ခံစားရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ GEN ႏွင့္ အတူ အျခား NGO/ INGO, CSO မ်ား အတူ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ အထူးအေရးႀကီးသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ CEDAW, NSPAW, PoVAW အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွိခြင့္ရသည့္အတြက္ ေက်နပ္မိပါသည္။ ထိုနည္းတူ  က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသန စာတမ္းမ်ား ဖတ္ရႈ႔ေလ့လာ ကိုးကားခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးသည္လည္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ GEN ရွိေနျခင္း၏ အသီးအပြင့္ ျဖစ္သည္ဆုိမွာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္မရွိသည့္ သက္ေသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

World Vision အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္၏ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ GEN ႏွင့္ အတူ ဆက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေရွ႕ဆက္တုိးရန္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္း အစရွိသည့္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခံစား ေနရခ်ိန္တြင္ လည္း က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံကာ ဆက္လက္ႀကိဳးစားျခင္း၊ ခြန္အားရရွိေအာင္ အခ်င္းခ်င္း ေဖးမကူညီသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္လည္း အထူးပင္ေက်နပ္မိပါသည္။ 

 နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အားလံုး အခက္အခဲ၊ အတား အဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ တစ္ဦးခ်င္း အဖြဲ႔ဝင္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးသည္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးသီး ရရွိခံစားကာ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ GEN ၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ အဆင့္တုိင္းတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ျခင္း ရရွိခံစားရပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။       

                         **************************************************

GEN’s Highlights

  

အရ ပ္ဖက္လူမႈအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည့္အေဝး (မႏၲေလး)

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ရံုးခန္းတြင္ အရပ္ဖက္လႈမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

Workshop on Legal Framework on the Prevention of Violence Against Women

 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉)ရက္၊ ၂၀၁၈ တြင္ Park Royal Hotel ၌ Workshop on Legal Framework on Prevention of Violence Against Women အား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုိပါ Workshop တြင္ Facilitator အျဖစ္ မရည္မြန္ထြန္း (Instructor, Human Rights Clinic, Harvard Law School) မွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အားသားခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

Meetings and Workshops attended by GEN’s representative

 

ပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုး၌ ေတြ႔ဆံုျခင္း (ေအာက္တိုဘာလ ၂ရက္၊ ၂၀၁၈)
 

 

Municipal Accountability, Governance and Inclusive Communities (MAGIC) Project

 

GEN၏  အၾကံေပးသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Lotte Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ European Union မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့့္ Municipal Accountability, Governance and Inclusive Communities (MAGIC) ပေရာဂ်က္ မိတ္ဆက္ပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။   GEN၏ အၾကံေပးသည္ Gender Mainstreaming in Policy Development and Governance at National and Subnational Levels အား တင္ျပခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၁၈ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

Guidelines on Health Care Response for Gender Based Violence (GBV) Survivors

GEN၏ အၾကံေပးသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Guidelines on Health Care Response for Gender Based Violence (GBV) Survivors  အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သံုးရက္တာ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္ေန႔မွ ၆ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား က်း၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေတြ႔ၾကံဳရပါက ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ နည္းလမး္အသစ္မ်ားအား သင္ၾကားပု႔ိခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 

Fifth Annual Union-Level Stakeholder Review of Myanmar National Community-Driven Development Project

 

GEN၏ အၾကံေပး သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Fifth Annual Union-Level Stakeholder Review of Myanmar National Community-Driven Development Project တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔အထိ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊မ တန္းတူေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝး    

GEN၏ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစႏၵာသန္႔ႏွင့္ Consultant ေဒၚစုစုငယ္တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သဘာပတိျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ၿပီး အခရာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ တြဲဖက္သဘာပတိျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

 

NSPAW နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝး

 

GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးႏွင့္ အၾကံေပးတို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို၉ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ NSPAW နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ျမစ္ႀကီးနားရွိ CEDAW Alliance အစည္းအေဝး

 

CEDAW Alliance မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ GEN+WON+WLB+CAM တို႔သည္ CEDAW အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။  လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌသည္လည္း ေထာက္ခံအားေပးပြဲအား တက္ေရာက္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ညေနပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

 

 

GEWE CG အစည္းအေဝး

GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္GEWE CG အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

 

Salween Institute, AGIPP & WLB တို႔ ပူးတြဲက်င္းပေသာ Fiscal Federalism Consultation Workshop အား Park Royal hotel တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့။ (၁၆ - ၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈)

 

 

Gender Equality and Women Empowerment – Development Partners Group (GEWE-DPG) Meeting

 

GEN ၏ အၾကံေပးသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ UNDP ရံုးခန္း့၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း ၂၀၁၃ - ၂၀၃၀ တြင္ ပါဝင္ေသာ က်ား၊ မ ေရးရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာ Gender Equality and Women Empowerment – Development Partners Group (GEWE-DPG) အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္းမစ္ပါ့ခ္ဗ်ဴးဟုိတယ္၌ ျပဳုလုပ္ခဲ့သည့္ “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အျမတ္ထုတ္္ျခင္းႏွင့္ အႏုိင္က်င့္ျခင္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမူဝါဒ” ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ကာ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

EUD Implementing Partners အစည္းအေဝး

GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ EUD Implementing Partners အစည္းအေဝးအား European Union ရံုးခန္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

Validation Workshop on Gender Sensitive Guidelines to Cost Services for EVAW and to Monitor and Evaluate Service Delivery on EVAW

 

GEN၏ အၾကံေပးသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Rose Garden Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Validation Workshop on Gender Sensitive Guidelines to Cost Services for EVAW and to Monitor and Evaluate Service Delivery on EVAW အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

    

Training to Ethnic Armed Organization (EAO) on gender based violence in collaboration with KNWO

 

GEN၏ Consultant ေဒၚစုစုငယ္သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ရက္ႏွင့္ ၁၄ရက္မ်ားတြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ရြာ၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည့္မ်ားအား က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္သူ (၃၂) ဦးရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သင္တန္းအား တပ္  ၁၀၀၅ သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ခဲၿပီး ၄င္းတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

Baseline Survey on Gender and Local Governance by Gender Equality Network funded by European Union

 

က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္သည္  ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားတြင္ Baseline study တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အဖြဲ႔သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္အဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

 

 

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္က်င္းပႏုိင္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

 

GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈး၊ အၾကံေပးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံတို႔သည္ ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ေန႔မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမႈး ဦးညီညီမင္း၊ ရခုိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔အစည္း၏ နာယက ေဒၚျဖဴျဖဴခို္င္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

 

   

   


Back