မဂၤလာပါ…

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ။ လတစ္လကေတာ့ အလ်င္အျမန္ပဲ ကုန္ဆံုးသြားေပမဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးေတာ့ ၁၆ ရက္တာ လုပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴရွပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္မ်ားေနၾကပါတယ္။ အဆိုပါ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအား ထင္ဟပ္ေစေသာ အသိပညာ ဇာတ္လမ္းတို ရုပ္ရွင္မ်ား၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူအား ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားအား ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုး ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေစာင့္ေမ ွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲတ့ဲ GEN အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ မခုိင္ပြင့္ေအာင္ (Local Resource Center) ၏ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ စကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မွ်ေဝေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။
 

မဂၤလာပါရွင္...

ကၽြန္မကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိဳင္အဖြဲ႔က ခိုင္ပြင့္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။

က်ား၊ မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕နဲ႔ ရင္းႏွီးတာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့တာပါ။ GEN မွ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္ ဆက္လက္အားေပးသြားပါမယ္။ ဆက္လက္ၿပီး GEN အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း ႀကိဳးစားၿပီး ပါ၀င္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

                              **************************************************

GEN’s Highlights 

 အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္း (မႏၱေလး)

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း သင္တန္းအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ထိ ဟိုတယ္ ၈၉၊ ၈၉လမ္း၊ ၂၂ ႏွင့္၂၃ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံ ျမိဳ႕နယ္, မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (14) ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (52)ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅၂ ဦး (က်ား ၁၁ ၊ မ ၃၈၊ အျခား ၃ဦး) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္

 

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္း (ေတာင္ႀကီး)

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ထိ ခ်ယ္ရီကြင္း ဟိုတယ္ (အမွတ္ ၁၁၉၊ ျမင့္မိုရ္လမ္း ၊ ေညာင္ျဖဴစခမ္း ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၁၄) ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၀)ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၉ ဦး (က်ား ၇၊ မ ၃၀၊ အျခား ၂ဦး) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

အလုပ္သမားေရးရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးပြဲ (ေနျပည္ေတာ္)

က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ အလုပ္သမားေရးရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝန္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဦးသိန္္းေဆြမွွ အမွာ စကားေျပာၾကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ လူဦးေရ (၈၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၊ UNFPA ႏွင့္ Marie Stopes International တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လူဦးေရ ၄၈ ဦး (က်ား ၁၁၊ မ ၃၇ ဦး) ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္း (ျမစ္ႀကီးနား)

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္ (အမွတ္ ၈၊ ေဇာ္ဂြ်န္လမ္း၊ ျမိဳ႕မ ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနား)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ DCA-NCA မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးေသာ အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၁၅) ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၂)ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၉ ဦး (က်ား ၁၁၊ မ ၂၈) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ (ရန္ကုန္)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွု ပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလွုပ္ရွားမွု အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အသိပညာေပးျပခန္းမ်ား၊ ျပဇာတ္တိုမ်ား ပါဝင္ၿပီး ညေနပိုင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတို ရုပ္ရွင္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအား ျပသခဲ့ပါသည္။

ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ (မႏၲေလး)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွု ပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလွုပ္ရွားမွု အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူထုဟစ္တိုင္ကြင္း (မေနာ္ရမံၼပန္းျခံ)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အသိပညာေပးျပခန္းမ်ား၊ ျပဇာတ္တိုမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတို ရုပ္ရွင္မ်ားကို
အမ်ားျပည္သူအား ျပသခဲ့ပါသည္။

                                   **************************************************

Meetings and Workshops attended by GEN’s representatives

က်ား၊ မ (လိင္) ကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခားသည့္အျမင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးအပ္ျခင္းသင္တန္း

 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇-၂၈၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ National Consultant ေဒၚစုစုငယ္မွ ကရင္နီအမ်ိဴးသမီးအစည္းအရံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ား၊ မ (လိင္) ကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခားသည့္အျမင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးအပ္ျခင္းသင္တန္းအား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္လာသူ ၅၀ ခန္႔အား သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ကာ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားကိုလည္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

 

 

Final Dissemination Workshop for Myanmar Climate Change Alliance (MCCA) Programme, Nay Pyi Taw

ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ National Consultant ေဒၚစုစုငယ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္ Myanmar Cimate Change Alliance (MCCA) မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ “Participation and support to implementation of the MCCSMP and MCCP in Myanmar” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနျဖင့္ MCCA Programme အား အေကာင္အထည္အေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားအား ေဝမ ွ်ခဲ့ၿပီး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမ ွ်ေရးအေနျဖင့္လည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈအား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ မည္သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းအေပၚ အျမင္မ်ားအား ေဝမ ွ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 

ႏိုဝင္ဘာ ၁-၂၊ ၂၀၁၈ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ Mercure Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ အဖြင့္အမိန္႔စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ႏုိဝင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ UPDJC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညစာစားပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၃-၄၊ ၂၀၁၈ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ Mercure Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ OD workshop အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
 
ႏုိဝင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၈ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ Mercure Hotel တြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ DRC's K4D Myanmar Initiative, University of Toronto ႏွင့္ MIPS တို႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္ေသာ "Roundtable on the future of work for Myanmar Women" တြင္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
 
ႏုိဝင္ဘာ ၁၂-၁၅၊ ၂၀၁၈ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕တြင္ ICAN (International Civil Society Action Network) ႏွင့္ the Association of War Affected Women (AWAW) တို႔ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ “2018 Women, Peace and Security Forum” အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ICAN ၏ Forum သည္ Women’s Alliance for Security Leadership (WASL) ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္သူမ်ားအား အတူတကြ စုေပါင္းဖိတ္ေခၚကာ သင္ၾကားေလ့လာမႈ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေဝမ ွ်လဲလွယ္မႈ ႏွင့္ မဟာဗ်ဳဟာေရးဆြဲမႈတို႔အား သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Locally Rooted, Globally Connected: Harnessing the Collective Power of Women’s Leadership in Preventing Violent Extremism and Promoting Sustainable Peace” ျဖစ္ပါသည္။
 

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ အၾကံေပးႏွင့္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈးတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ SME Development ဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ “Strengthening Women’s Entrepreneurship in ASEAN” အား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ GEN ၏ အၾကံေပးသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာအႏွ႔ံရွိ လုပ္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ျပသသည့္ “Women Entrepreneurship and Development in Myanmar” အမည္ရသည့္ power point presentation အား တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ DFID for Asia ၏ ဒါရို္က္တာျဖစ္သူ Pete Vowles ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ျမွင့္မားေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ေဝမ ွ်ခဲ့ပါသည္။
 
ႏုိဝင္ဘာ ၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၈ - က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမ ွ်ေရး ကြန္ရက္အား ဗီယက္နမ္ႏို္င္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ႏွင့္ ၁၆ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ The ACIAR Southeast Asia Regional Workshop တြင္ မူဝါဒလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားအား မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားထံသို႔ မည္သို႔ေထာက္ခံအားေပးရေၾကာင္း အစရွိသည္မ်ားကို ေျပၾကားရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ GEN ၏ National Consultant သည္ GEN အေနျဖင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ မူဝါဒလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျဖတ္သန္းလာေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ ွ်ာက္တြင္ မည္သို႔ေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ေၾကာင္း အစရွိသည္မ်ားကို ေဝမ ွ်ေပးခဲ့ပါသည္။  ေဒၚစုစုငယ္သည္ “The role of NGOs in agricultural research and development in SEA” အမည္ရ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္လည္း Moderator အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
 

 

ႏုိဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ IDRC မွ Mercure Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ “What do policymakers really want from researchers?” အမည္ရ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 

ႏုိဝင္ဘာ ၁၉-၂၀ - GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရးအၾကံေပးအဖြဲ႔ သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအတြက္ Mercure Hotel တြင္ Kivu မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သင္တန္းႏွင့္ လမ္းညႊန္အစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ အၾကံေပးသည္ ဥပေဒေရးဆဲြသူမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ တစ္ရက္တာ “Urban safety for women: Reducing all forms of violence against women” အမည္ရ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ အၾကံေပးသည္ သထံုၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ငါးရက္ၾကာ “Workshop on Human Rights, Social Accountability and Good Governance” အမည္ရ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဏတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈအား ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစုိးရဌာနာမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

ႏုိဝင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ အၾကံေပးသည္ “Equipping Youth for Employment (EYE)” စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ADB တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ EYE ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်ား၊ မ ေရးရာကို အေလးထားပါဝင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရး (အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း) တြင္ ကေလးမ်ားအား တီထြင္ၾကံဆမႈ၊ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ ျပသနာေျဖရွင္းမႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး အစရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏုိ္င္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ျခင္း အစရွိသည့္ လက္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အစရွိသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားအား သင္ၾကားေပးႏုိင္ေရးတို႔အား  ရည္ရြယ္သည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္

 
ႏုိဝင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ - GEN ၏ အၾကံေပးသည္ “IPACE’s 16 Days of Activism event on Walking the Walk on Combatting Gender-Based Violence in Myanmar” တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအား ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 

 


Back