လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ - 2018-07-17