ေတးဆို - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ေတးေရး- စိမ့္ ( S.A.N) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပခ့ဲေသာ "ထာ၀ရဖဲၾကိဳးျဖဴ" MTV Album