မဂၤလာပါ။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီလအတြက္လစဥ္သတင္းလႊာ ရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါျပီ။ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကာလနဲ႔အတူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုျပီး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ 

ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ GEN-CU မွ Operation Manager မသြယ္သြယ္ေအး ရဲ့စကားလက္ေဆာင္အား မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားတြင္လည္း GEN အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ ၀င္ မ်ားႏွင့္ CU ၀န္ထမ္း မ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳစကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါ၀င္မွ်ေ၀ေပးပါရန္ ဖိ္တ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

မသြယ္သြယ္ေအး (Operation Manager, GEN-CU)

 မသြယ္သြယ္ေအး၏ စကားလက္ေဆာင္

            အားလံုး ေသာ GEN Coordination Unit မွ ၀န္ထမ္းမ်ား GEN Members မ်ားအားလံုး မဂၤလာပါရွင့္ ။ ကၽြန္မအေနနဲ့ Gender Equality Network တြင္ Operation Manager အျဖစ္ ၀၄-၀၄-၂၀၁၆ ၇က္တြင္ စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ရာ ယခု ဧျပီလ တြင္၂ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ သည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး အစိုးရဌာန ၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၊လူမွဳေရး ေဆာင္ရြက္မွဳ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း အခြင့္အေရးတန္းတူ မရရွိမွဳ မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ဖိႏွိပ္ခံရမွဳ မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မလံုျခံဳ မွဳ မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ ခဲ့ရပါတယ္ ၊ ကၽြန္မ အေနႏွင့္ အဆိုပါ ဖိႏွိပ္ ခံရ ေနသူမ်ားကုိ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖဲြအစည္းမ်ား၊  ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ အၾကံျပဳ အကာကြယ္ ေပးေန တဲ့ အဖဲြ႔အစည္း မ်ား ႏွင့္ ရွိေနျခင္းကုိ  မသိရွိခဲ့ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ အဲဒီ သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမဲ့ အဖဲြ႔ေတြ ကို လမ္းညြန္ေပးတာတို့ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာေတြ ကို မလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ ပါဘူး။
    ယခု Gender Equality Network တြင္ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သိရွိလာရသည္မ်ားမွာ GEN အေနျဖင့္ က်ား၊မ တန္းတူ ညီမွ် မွဳ ရရွိေစမည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ National level Advocacy မ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ကို၄င္း ၊GEN members မ်ားမွလည္း က်ား၊မ တန္းတူ ညီမွ်ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွ႔ံအျပားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကို သိရွိလာရပါသည္ သို့ျဖစ္ပါ၍ က်မ အေနျဖင့္ GEN တြင္ မိမိ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာ မ်ားျဖင့္ တဖက္တလမ္းမွ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိျခင္းအတြက္လည္း ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါ သည္။ သိုျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား အားလံုး ယခုလာမည့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမွ စတင္ျပီး  က်ား၊မ တန္းတူ အခြင့္အေရး မ်ား ရရွိႏိုင္ ပါေစလို႔ ျမန္မာအတာ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ ထူးျခားသတင္းမ်ား

GEN ၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း 

ဧျပီလ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ တြင္ GEN ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၉-၂၀၂၁) ေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ခ်င္းမိုင္တြင္ က်င္းပခ့ဲျပီး GEN-CU ဝန္ထမ္း တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ စတင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ GEN၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအေပၚေနာက္ဆံုး မူၾကမ္းထြက္ရိွရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ GEN ၏ လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ GEN ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

​​​

GEN၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္

Resource Team အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ Resource Team အစည္းအေဝးအား ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ GEN ရံုးတြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ Resource Team ၏ ToR ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအားေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ 

Resource Team အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္

GEN-CU ဝန္ထမ္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း

ဧျပီလ ၅ရက္ ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ GEN-CU M&E Coordinator ေနာ္ဇာရီနာပန္းဖိုး ႏွင့္ Training Coordinator ဦးဝင္းပိုက္မ်ဳိး တို႔မွ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ “Myanmar Facilitation Conference 2018” သို႔တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ အဆိုပါ Conference အား Network Singapore (FNS), Capacity Building Initiative (CBI) ႏွင့္ Myanmar Development Professionals (MDP) အဖြဲ႔တို႔မွ က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး NGO,INGO,CSO အဖြဲ႔မ်ားမွ ပ့ံပိုးကူညီသူမ်ား ၂၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

Myanmar Facilitation Conference 2018 

 

 GEN ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

         ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Lottee Hotel ၌ GEN-CU Acting Director, နည္းပညာ အၾကံေပး၊ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ (Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP), February 2018) ေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ Renaissance Institute ႏွင့္ Myanmar Development Institute (MDI) တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ private sector, development partners, ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ NGO/INGOမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔မွ တက္ေရာက္သူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွခ့ဲပါသည္။ GEN အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ Gender ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အၾကံဥာဏ္မ်ားအား ေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။ 
          ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ UN Women မွ က်င္းပသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရး ကြန္ရက္ အစျပဳေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အစည္းအေဝးတြင္ GEN မွ နည္းပညာအၾကံေပးမွ တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ရလဒ္မ်ားအားမွ်ေဝျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ အဆိုပါကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားေကာင္းလာေစရန္ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။  
          ဧျပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ GEN-CU နည္းပညာအၾကံေပးမွ UN Women မွျပဳလုပ္သည့္ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ တို႔ရိွ Myanmar Gender Humanitarian Action Profile ျပဳစုရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲအားတက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ GEN မွ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။ 

 သတင္းမ်ား မွ်ေဝျခင္း 

GEN မွ "Empowered Civil Society Organizations and Local Authorities Promoting Gender Equality in Myanmar” စီမံကိန္းအတြက္ National Consultant (Baseline Study) ရာထူးအတြက္ အလုပ္ေခၚယူေနျပီး ေမလ ၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Download ToR of National Consultant (Baseline Study)

GEN မွ ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ Grant Officer ရာထူးအတြက္ အလုပ္ေခၚယူေနျပီး ေမလ ၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
Download ToR of Grant Officer

Gender Academy မွ Admin and Finance Officer ရာထူးအတြက္ အလုပ္ေခၚယူေနျပီး ေမလ ၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Download ToR of AFO

LIFT မွ Inclusion of persons with disabilities and their families in social protection and livelihood programmes အတြက္ အဆိုျပဳေလွ်က္လႊာမ်ားေခၚယူလ်က္ရွိျပီး ေမလ၂၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား LIFT ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ - https://www.lift-fund.org/grant ႏွင့္ UNGM ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ https://www.ungm.org/Public/Notice/70479 တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

 

 


Back