မဂၤလာပါ…

 ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြက္သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျပည္လည္အစျပဳလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ဟာ အားလံုးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔မႈေတြ သယ္ေဆာင္လာပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ GEN မွာလည္း အားလုံးဟာ ရံုးပိတ္ရက္ခရီးမ်ားထြက္ရာမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္လူသစ္ ခြန္အားသစ္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။  

ယခုလလစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမ ွ်ေရး ကြန္ရက္တြင္ ေျခာက္လၾကာ အႀကံေပးတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေစတနာဝန္ထမ္းအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ Ms Debbie Selly ၏ စကားလက္ေဆာင္ကို မွ်ေဝထားပါတယ္။ ေနာက္လမ်ားမွာလည္း GEN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မိမိတို႔၏ GEN ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ စကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မွ်ေဝေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။


မဂၤလာပါ… 

 ကၽြန္မက Debbie Selly ျဖစ္ပါတယ္။           
  
စာရင္းကိုင္ပညာရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အၿငိမ္းစားယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ GEN ရဲ႔ Coordination Unit မွာ Finance and Operation ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ကၽြန္မ ရန္ကုန္ကို လာခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ ျမန္မာျပည္ကို စြန္႔ခြါၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံကို ျပန္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေစတနာဝန္ထမ္းတာဝန္ဟာ ကေနဒါကအေျခစိုက္ အျ မတ္အစြန္းမယူသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Cuso International ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 
ကၽြန္မရဲ႕ တာဝန္ကေတာ့ Operations Manager နဲ႔ Finance and Administrationရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အႀကံေပးတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ၄င္းဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ကူညီႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ကၽြန္မတို႔ အတူတကြ ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
ယခုလိုGEN မွာရွိတဲ့ အင္မတန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းမိသားစု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ကၽြန္မေနျဖင့္ အလြန္ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ 

                              **************************************************

GEN’s Highlights

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမ ွ်ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ AIT (Asian Institute of Technology) တို႔မွတစ္ဆင့္ IDRC (International Development Research Centre)၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦး၊ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ GEN-CUဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးတို႔သည္ “Gender and Social Research Methods” အမည္ရ ငါးလၾကာသင္တန္းအား ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီမွ ေမလအထိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ AIT တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူမ်ားမွာ စစၥတာ ကမ္ဒီဒါေကသီနိုင္ (က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာဝန္ခံ၊ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း)၊ ကိုသန္းအုပ္စိုး (အစီအစဥ္လက္ေထာက္ (Southeast and Hilly Program)၊ ေပါင္းစုလုပ္အားကူညီေပးေရးအဖြဲ႔)၊ မရည္မြန္ (ဦးစီးအရာရွိ၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ မေနာ္ဇာရီးနာပန္းဖိုး (Monitoring & Evaluation Coordinator၊က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္) ႏွင့္ ကိုဝင္းပိုက္မ်ိဳး (သင္တန္းညွိနွိုင္းေရးမႉး၊ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း(NSPAW)နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN)၊Free and Justice Myanmar၊ WON ႏွင့္ WRG တို႔မွ ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအံျမိဳ႕၊ ပအို႔စာေပ ယဥ္ေက်းမွုရံုးတြင္ ၂.၁.၂၀၁၉ မွ ၃.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၁၀ ဦး၊ မ ၃၀ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Political Economy Analysis (PEA)အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Hotel H-Valley တြင္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါPolitical Economy Analysis အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆရာမ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးမွ ဦးေဆာင္ျပီး စီမံကိန္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၂၄) ဦး က်ား (၅) ဦး၊ မ (၁၈) ဦး၊အျခား (၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း(NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ WIG တို႔မွ ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအံျမိဳ႕၊ ပအို႔စာေပ ယဥ္ေက်းမွုရံုးတြင္ ၈.၁.၂၀၁၉ မွ ၉.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၁၄ ဦး၊ မ ၁၉ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN)ႏွင့္ အမ်ိုးသမီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လွုပ္ရွားမွု အဖြဲ႔ တို႔မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဓမၼာရံု တြင္ ၁၀.၁.၂၀၁၉ မွ ၁၁.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၄ ဦး၊ မ ၃၁ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

မန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း(NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ Kachin State Women Network (KSWN) တို႔မွ ပူးေပါင္းကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ Amber Palace ဟိုတယ္တြင္ ၂၁.၁.၂၀၁၉ မွ ၂၂.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၄ ဦး၊ မ ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ ရွမ္းေတာင္အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔မ်ားကြန္ရက္တို႔ပူးေပါင္းျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကံႀကီးရပ္ကြက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ ဆရာမ အတတ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁၉.၁.၂၀၁၉ မွ ၂၀.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ ဆရာမ အတတ္သင္ သင္တန္းေက်ာင္း မွ က်ား ၁၄ ဦး၊ မ ၃၁ ဦး စုစုေပါင္း ဆရာ၊ဆရာမ ၄၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (GEN) ႏွင့္ Kachin Women Union တို႔ပူးေပါင္းျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ရွိ St.Patrick ခန္းမတြင္ ၂၂.၁.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO ၁၅ ဖြဲ႕မွ က်ား ၄ ဦး၊ မ ၃၀ ဦး စုစုေပါင္း ၃၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ ဝင္းလက္ Foundation တို႔ပူးေပါင္းျပီးကခ်င္ျပည္နယ္၊ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕ ရွိ Paradise Hotel တြင္ ၂၅.၁.၂၀၁၉ မွ ၂၆.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔မွ က်ား ၆ ဦး၊ မ ၂၁ ဦး၊ အျခား ၁ဦး စုစုေပါင္း ၂၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


မန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN)၊ Free and Justice ႏွင့္ WIG တို႔ပူးေပါင္းျပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအံျမိဳ႕ရွိ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဌာနတြင္ ၂၇.၁.၂၀၁၉ မွ ၂၈.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔မွ က်ား ၈ ဦး၊ မ ၁၉ ဦး စုစုေပါင္း ၂၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

Meetings and Workshops attended by GEN’s representatives

 

ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၁၁၊ ၂၀၁၉GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ Harvard Law SchoolColors RainbowAkhayaႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမ ွ်ေရးကြန္ရက္တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ၾကေသာ “Coming together to end Sexual Harassment and Hate Speech in Myanmar”အမည္ရ အလုပ္ရံုအစည္းအေဝးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ဇန္နဝါရီ ၁၅၊၂၀၁၉GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္“Core Cost Policy Orientation Workshop”အား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၀၁၉GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္IWRAW Asia Pacific မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Global Convening on Trafficking in women and girls in the context of Global Migration”အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၁၊၂၀၁၉GEN၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ PEA (Political Economic Analysis)အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၅ ၂၀၁၉GEN၏ National Consultant ေဒၚစုစုငယ္သည္ ကရင္နီကရင္နီအမ်ိဴးသမီးအစည္းအရံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ Civil Health DevelopmentNetwork အား က်ား၊ မ (လိင္) ကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခားသည့္အျမင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးအပ္ျခင္းသင္တန္းအား ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းအား တက္ေရာက္သူ (၃၂) ဦးခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တက္ႀကြစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

 

 

ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၉ Fair Wear FoundationCare MyanmarInternational Labor Organization (ILO) ႏွင့္ GEN တို႔သည္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (OHS Law)တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ GEN အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယခင္ကတည္းက ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပမည့္အစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေမ ွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

 

 

ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉GEN၏ National Consultant ေဒၚစုစုငယ္သည္ International Labor Organization မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ "Weaving Gender: Challenges and Opportunities for the Myanmar Garment Industry"အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ Melia Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

 

 


Back