မဂၤလာပါ…

၂၀၁၉ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ သတင္းလႊာရယူဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္လို႔လာပါၿပီ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲ မွာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး GEN ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Capacity Building Workshop ကိုလည္း လအကုန္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကလည္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးက ေစာင့္ေမ ွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။

လစဥ္လတိုင္း ကြန္ရက္အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ကြန္ရက္၏ အသိမိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ GEN ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ စကားလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္မွ်ေဝေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ ယခုလ လစဥ္သတင္းလႊာမွာေတာ့ မၾကာေသးခင္က GEN မွာ INGO ကိုယ္စားျပဳ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရၿပီး တက္ၾကြတဲ့ အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ မရည္မြန္ဦး၏ GEN ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားနဲ႕ ရင္တြင္းစကားမ်ားကို မ ွ်ေဝထားပါတယ္။


မဂၤလာပါ…  

ယခုလအတြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေရးသားေပးရတဲ့အတြက္ အင္မတန္မွ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။

ကၽြန္မကေတာ့ GEN ၏ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီအျဖစ္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ရည္မြန္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Oxfam ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ၿပီး မညီမ ွ်မႈ၊ တရားမမ ွ်တမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြကို ကၽြန္မတတ္ကၽြမ္းတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမ္ပိန္းႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြကို အသံုးျပဳၿပီး တြန္းလွန္ေနပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အင္အားကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်ေရးရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရာမွာ GEN ဟာ စိတ္သေဘာထားတူညီတဲ႔သူေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေပါင္းစီးစုစည္းေပးထားတဲ့ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔လည္း ကၽြန္မယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ဒီလိုကြန္ရက္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိၿပီး ကြန္ရက္အတြက္ ကၽြန္မတတ္ႏုိင္သေလာက္ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး သာတူညီမ ွ်ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ အတူႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရေအာင္။

                              **************************************************

GEN’s Highlights

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ က်င္းပေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးအား ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၄း၃၀ အထိ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ Resource Center တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ (GEN) ႏွင့္ Justice Movement For Community တို႔ပူးေပါင္းျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ဘုရားငါးဆုေက်းရြာ၊ ဘုရားငါးဆူကေလး သူငယ္ျပဳစုေရးဌာန၊ လင္းကင္းေက်းရြာအုပ္စု၊အင္းေလးျမို႕တြင္ ၂၈.၁.၂၀၁၉ မွ ၂၉.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔မွ က်ား ၇ ဦး၊ မ ၃၄ ဦး စုစုေပါင္း ၄၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ GEN ႏွင့္ KSWN တို႔ပူးေပါင္းျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕ရွိ ျမသီတာ ခန္းမတြင္ ၃၁.၁.၂၀၁၉ မွ ၁.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔မွ က်ား ၁၀ ဦး၊ မ ၁၉ ဦး စုစုေပါင္း ၂၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ က်င္းပေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးအား(ဒုတိယအၾကိမ္) အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ (အဂၤါေန႔) ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၄း၃၀ အထိ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ Resource Center တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Political Economy Analysis (PEA) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို အမွတ္.၄၃၈ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေျမျမင့္ ရပ္ကြက္ ရွိ Wun Tawp ဟိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ Political Economy Analysis အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆရာမေဒၚခင္မမမ်ိဳးမွ ဦးေဆာင္ျပီး စီမံကိန္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၃၉) ဦး က်ား (၁၃) ဦး၊ မ (၂၅) ဦး၊အျခား (၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ အမ်ိုးသမီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လွုပ္ရွားမွု အဖြဲ႔ တို႔မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ေနႏွင့္ျမ ခန္းမ တြင္ ၅.၂.၂၀၁၉ မွ ၆.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးအဖြဲ႔မ်ားမွ က်ား ၇ ဦး၊ မ ၃၄ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ TRY organization တို႔မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာသိဂၤီဟိုတယ္ တြင္ ၁၅.၁.၂၀၁၉ မွ ၁၆.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ မႏၱေလးတိုင္း အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၆ ဦး၊ မ ၁၉ ဦး၊ အျခား ၃ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ Amara Aung Organization တို႔မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာသိဂၤီဟိုတယ္ တြင္ ၂၂.၁.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ မႏၱေလးတိုင္း အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၂ ဦး၊ မ ၂၃ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Political Economy Analysis (PEA) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာသိဂၤီ ဟိုတယ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၉ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Political Economy Analysis အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆရာမ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးမွ ဦးေဆာင္ျပီး စီမံကိန္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၂၄ ဦး က်ား (၁၈) ဦး၊ မ (၃) ဦး၊အျခား (၃) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ Spectrum Organization တို႔မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာသိဂၤီဟိုတယ္ တြင္ ၂.၂.၂၀၁၉ မွ ၃.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ မႏၱေလးတိုင္း အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၁၀ ဦး၊ မ ၂၂ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Social Accountability Gevoernance (SAG) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ဟိုတယ္ မႏၱေလးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔၊ ၇ ရက္ ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ သံုးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Social Accountability Governance အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္ျပီး စီမံကိန္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း DCA/NCA မွဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အတူေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၄၁ ဦး၊ က်ား (၂၅) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး၊အျခား (၃) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Political Economy Analysis (PEA) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ Perfect ဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Political Economy Analysis အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆရာမ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးမွ ဦးေဆာင္ျပီး စီမံကိန္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၃၈)ဦး က်ား (၁၂) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး၊ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ WIG တို႔မွ ဘားအံျမိဳ႕ ရွိ ပအို႔ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဌာန ရံုးခန္း တြင္ ၅.၂.၂၀၁၉ မွ ၆.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၂၂ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၁၀ ဦး၊ မ ၃၃ ဦး၊ အျခား ၁ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ Political Economy Analysis (PEA) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ရွိ Cherry Queen ဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၄ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Political Economy Analysis အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆရာမ ေဒၚခင္မမမ်ိဳးမွ ဦးေဆာင္ျပီး စီမံကိန္း၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၃၆)ဦး က်ား (၉) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး၊ အျခား ၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) WIG ႏွင့္ F&J တို႔မွ သံေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ရွိ YFC ခန္းမ တြင္ ၁၄.၂.၂၀၁၉ မွ ၁၅.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိCSO အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၈ ဦး၊ မ ၃၆ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမ ွ်ေရး ကြန္ရက္အား တက္ၾကြစြာ ပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ GEN ရံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ GEN ၏ ဆယ္ႏွစ္ၾကာ တိုးတက္မႈကို ျပသသည့္ Presentation အား တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ က်င္းပေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးအား(တတိယအၾကိမ္) အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ (တနဂၤလာေန႔) ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၄း၃၀ အထိ က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ Resource Center တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ Kachin Women Union (KWU) တို႔မွ ပူးေပါင္းကာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႕ Baptisp Church တြင္ ၁၈.၂.၂၀၁၉ မွ ၁၉.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ မွ က်ား ၃ ဦး၊ မ ၂၉ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ ရွမ္းေတာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ရက္ တို႔မွ ပူးေပါင္းကာ ဟုတ္ၾကန္႔ခန္းမ ၊၀န္ၾကီးလမ္း ၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ၾကီးျမိိဳ႕ တြင္ ၂၁.၂.၂၀၁၉ မွ ၂၂.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရဌာနမ်ား ႏွင့္ ၊ CSO အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က်ား ၁၃ ဦး၊ မ ၂၆ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN) ႏွင့္ Justice Movement for Community (JMC) တို႔မွ ပူးေပါင္းကာ ဘုရားငါးဆူ၊ ECCD စင္တာ၊ ဘုရားငါးဆူရြာ အင္းေလးျမိဳ႕တြင္ ၁၇.၂.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ က်ား ၂၈ ဦး၊ မ ၁၁ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်ား၊မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မွုရွိရန္အတြက္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစီမံကန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ိုးသမီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (NSPAW) နွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ မူဝါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(GEN)၊ Free and Justice ႏွင့္ WIG တို႔ပူးေပါင္းျပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအံျမိဳ႕ရွိ Hotel Perfect တြင္ ၂၁.၂.၂၀၁၉ မွ ၂၂.၂.၂၀၁၉ အထိ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ CSO အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔မွ က်ား ၁၂ ဦး၊ မ ၂၈ ဦး စုစုေပါင္း ၄၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

Meetings and Workshops attended by GEN’s representatives

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ Head of Policy Advocacy Unite သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝးအေဝးအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ - ၇၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ "How Can Efforts to Tackle Poverty and Leave No One Behind be more Sensitive and Responsive to Religious Inequalities" အမည္ရ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးအား Grand Al-Azhar University ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားသည့္ The Coalition for Religious Inequality and Inclusive Development (CREID), the al Khoei Foundation, Christian Solidarity Worldwide, Minority Rights Group, and the World Organization for Al-Azhar Graduates (WOAG) တို႔ကိုယ္စား Institute of Development Studies မွ Institute of Development Studies (UK) ႏွင့္အတူ  က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ “Challenges to religious pluralism in Myanmar: First hand experiences" အမည္ရ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး “Women’s movements and recognition of minority women’s rights: opportunities and challenges” ေခါင္းစဥ္ရ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း မ ွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ပူးတြဲသဘာပတိ ေဒၚႏြယ္ဇင္ဝင္း၊ Head of Policy Advocacy၊ အၾကံေပးႏွင့္ National Consultant ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္အတြက္ GEN အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ GEN အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ေနရာမ်ားအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေသးစိတ္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အလြန္အကိ်ဳးရွိခဲ့ၿပီး GEN အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္မွလည္း ၂၀၁၉  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ GEN ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ AGIPP ၏ သဘာပတိအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳကာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၉ - အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ GEN ၏ ToR ႏွင့္ CoC တို႔အတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူရန္ အစည္းအေဝးတစ္ခုအား Green Hill Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ International labor Organization (ILO) မွ စတင္ခဲ့ေသာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ GEN အေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ GEN ၏ National Consultant ေဒၚစုစုငယ္သည္ GEN ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား ကိုယ္စားျပဳကာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စည္းရံုးလႈံေဆာ္ေရးအစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးအား National Democratic Institute (NDI) မွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ILO မွ ၂၀၁၈ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရည္အေသြးအေျချပဳႏွင့္ အရည္အတြက္အေျချပဳ သုေတသန စစ္တမ္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပခဲ့ၿပီး အိမ္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒအား ျပဌာန္းေရးအတြက္ လႈံေဆာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ EU သံအမတ္၏ ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Shuman Award အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ GEN ၏ Core Cost Policy အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ - GEN-CU သည္ GEN အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ PSHEA – Prevention of Sexual Harassment, Exploitation and Abuse; IT Use Policy; Anti-Corruption; Anti-Discrimination, Partnership Policies တို႔အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ Core Cost Policy အား အၿပီးသတ္ေရးဆြဲသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ အျခားေပၚလစီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ PSHEA, Equity and Inclusion စသည္တို႔ကို ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ Nordi House တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ Nordic Day အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ Head of Policy Advocacy Unit သည္ AIESEC ျမန္မာမွ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ National Management College တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈအား အေလးထားေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ Youth Speak Forum Tour 2019 အား တက္ေရာက္ကာ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ပူးတြဲသဘာပတိႏွင့္အတူ GEN အဖြဲ႔သည္ GEN ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အလုပ္ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈအား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ တရားခံမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သုေတသသနတို႔အား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအား က်ား၊ မ ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈအား အသိပညာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္ေနသည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉ - ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ GEN-CU သည္ GEN အား ေငြေၾကးအရ ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ GEN ၏ ဆယ္ႏွစ္ၾကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးသည္ GEN အား ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး EU ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ CU တို႔သည္ GEN ၏ လက္ရွိေရးဆြဲေနေသာ ေပၚလစီမ်ားျဖစ္သည့္ Prevention of Sexual Harassment, Exploitation and Abuse; Safety and Security Guidelines, Child Protection; Human Resource Policy; Finance and Accounting; IT Policy; Procurement and Asset Management; Anti-Corruption; Core Cost Policy; ႏွင့္ Communication Policy တို႔ကို ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၉ - GEN အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ GEN ၏ ေျခာက္လစာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကကာ မတူညီေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ EU-EIDHR စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာအသစ္အား ေလ ွ်ာက္ထားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ Head of Policy Advocacy Unit သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အႀကိဳအစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၉ - GEN ၏ Head of Policy Advocacy Unite သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဆပ္ေကာ္မတီ (၈) ခု၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 


Back