*စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ ၅ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ညီလာခံ* High Level Conference on Sustainable Development Goal 5 (SDG 5) MSWRR (Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ၊ MOPF (Ministry of Planning and Finance- စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာတို႔ စီစဥ္က်င္းပေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ ၅ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 2 တြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ နွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။


back