၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၌ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ (GEN) မွ တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး GEN မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရိွေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ IEC ပစၥည္းမ်ားအား မွ်ေဝခ့ဲျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါပြဲအား ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ က်င္းပခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားရိွ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။


back