လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ၾကီးမွဴးေသာ က်ား၊မ ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ့ဲရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဖိုရမ္ကို ေမလ ၉ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟေဟာ္တည္တြင္ က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရိွ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ CSO,NGO,INGO, UN ႏွင့္ Development Partners မ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္ တက္ေရာက္သူေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္ရိွခ့ဲျပီး မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ား၊မေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေပးအပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားေကာက္ယူေဆြးေႏြးခ့ဲပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရာတြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခ့ဲျပီး ေရွ့ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဆြးေႏြးခ့ဲျပီး ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးခ့ဲပါတယ္။back