အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး "၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ" ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာမ်ားအား အသိေပးမိတ္ဆက္ပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ဆူးေလ-ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္၌ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားမွ တက္ေရာက္သူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ၄၈ ဦးတက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ GEN ၏ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚပိုးအိျဖဴ (Oxfam) မွ ပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ WON အဖြဲ႔မွ Daw Freecia မွ ဖဲၾကိဳးျဖဴအေၾကာင္းတင္ျပျခင္း၊ Women's Hand Myanmar Foundation မွ Daw Mai T.Sui Leng ႏွင့္ GEN ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ဳိးခိုင္ထူး (Phan Tee Eain) တို႔မွ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေဒၚပတၱျမားေကခိုင္ႏွင့္ ဦးေမတၱာတို႔မွ သံခ်ပ္ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။


back