က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၏ Year End Party အား ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ျမရိပ္ညိဳဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္လံုး၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ Game ကစားျခင္း၊ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး၏ အတက္ၾကြဆံုး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေပးအပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ညစာစားပြဲက်င္းပကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပီးဆံုးခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ The Most Active Member (NGO/CSO) ဆုကို ေဒၚခင္လွ (ေရာင္ျခည္သစ္) မွ လည္းေကာင္း၊ The Most Active Member (INGO) ဆုကို ေဒၚစုစုငယ္၊ ေဒၚထက္ထက္ (ပ်ဳိးပင္) မွ လည္းေကာင္း၊ The Most Active Member (TRP) ဆုကို ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္မွ လည္းေကာင္း၊ The Most Active NGO/CSO Member ဆုကို ဖန္တီးအိမ္ အဖြဲ႔မွ လည္းေကာင္း၊ The Most Active INGO Member ဆုကို Marie Stopes Myanmar မွ လည္းေကာင္း၊ The Most Active Working Group ဆုကို Engaging Men Working Group မွ လည္းေကာင္း အသီးသီး ရရိွခ့ဲၾကပါသည္။ ဆုရရိွခ့ဲေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိသလို ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္လံုး တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့ဲေသာ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


back