၂၀၁၉- ၂၀၂၁ အတြက္ GEN ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ႏွင့္ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း Sule Shangri-La ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ကြန္ရက္ အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းညီမွ်ေရးအတြက္၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ (၃) ႏွစ္တာ အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔အား အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပ့ဲကိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။back