ေတးဆို- ေဇယ်ာလင္း ေတးေရး- ႏိုႏိုဝင္းခၽြန္း "၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ (၁၆) ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပေသာထာဝရဖဲၾကိဳးျဖဴ သီခ်င္းဆိုျပိဳင္ပြဲမွ ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတးသီခ်င္းမ်ား"