ေတးဆို- ေနာေနာ္

ေတးေရး- Daniel Saw

 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပခ့ဲေသာ "ထာ၀ရဖဲၾကိဳးျဖဴ" MTV Album