ရွင္သန္ေနဆဲ - 2018-01-26

ေတးဆို- ေနာေနာ္ ေတးေရး- Daniel Saw အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပခ့ဲေသာ "ထာ၀ရဖဲၾကိဳးျဖဴ" MTV AlbumBack Edit